Adatvédelmi szabályzatunk

Hírlevél, feliratkokzás

Kérelmező ezennel hozzájárul az Újszövetség Gyülekezet (3531 Miskolc, Nagyváthy János u. 6.), - továbbiakban: Adatkezelő - részére a fenti személyes adatai kezeléséhez, az alábbi feltételekkel: az Adatkezelő adatkezelésére a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) és az információs önrendelkezési jogáról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a 2016/679 EU rendelet (GDPR) az irányadó.

 

Az adatszolgáltatás önkéntes. Az adatkezelés célja a kérelemben foglalt, Adatkezelő által vállalt szolgáltatások és kötelezettségek teljesítése, jogok érvényesítése, a Kérelmező azonosítása, a Kérelmezővel való kapcsolattartás és kommunikáció. További személyes adatok kezelése törvényi felhatalmazáson alapulhat, amelynek célja jogszabályi kötelezettségek teljesítése.

 

Kezelt adatok: személyes adatok, telefonszám. Hozzájárulok, hogy az Adatkezelő részemre postai úton levelet, elektronikus úton e-mailt küldjön, telefonon megkereshessen.

Ezen hozzájáruló nyilatkozat – hatósági adatszolgáltatás kivételével - nem vonatkozik a kezelt adatok harmadik személy részére történő átadására, ez a törvényben írt kivételekkel kizárólag az előzetes hozzájárulásommal történhet. Jelen hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás, feltétel és indokolás nélkül visszavonható. Kijelentem, hogy ezen hozzájárulásomat önkéntesen, minden külső befolyás nélkül, a megfelelő tájékoztatás és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében tettem meg.